OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

- obchod pro podnikatelské subjekty nákup na IČ (řídí se obchodním zákonem)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Pavel Umlauf a Gastro Theo s.r.o.

Vymezení pojmů

1) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp.prodávající.

2) Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

3) Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

     

Uzavření kupní smlouvy

1) Odeslaná objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a závazným potvrzením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem (spotřebitelem).

     

Storno objednávky ze strany prodávajícího

1) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v takovém případě, kdy se zboží už nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující tuto změnu ceny neakceptuje.

2) V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

   

Storno objednávky ze strany kupujícího (před expedicí zboží)

1) Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky.

Platnost cen

1) Ceny jsou platné v momentě objednávky. V případě, že dojde k neočekávané a výrazné změně cen ze strany dodavatele, upozorní dodavatel kupujícího na změnu ceny před expedicí zboží. V případě, že kupující nebude se změnou ceny souhlasit, má dodavatel právo objednávku stornovat.

   

Převzetí zboží

1) DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané přepravcem doporučujeme provést vnější kontrolu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Pokud se rozhodnete takto poškozené zboží přijmout, vystavujete se možnosti, že při případné reklamaci prodávající prokáže na základě Vámi podepsaného přepravního dokladu, že zásilka při jejím převzetí byla zvnějšku nepoškozena.

2) Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

3) Spolu se zbožím obdrží kupující také fakturu (daňový doklad), která platí zároveň jako doklad o záruce.

   

Záruční doba, reklamace

1) Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu. Délka záruční doby je udána u každého zboží v katalogu. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím.

2) Pokud dojde k poruše zboží v záruční lhůtě, kontaktujte nás prosím telefonicky na 491 483 489 nebo emailem na info@umlauf-cz.cz.

Pro rychlejší vyřízení Vaší reklamace si prosím připravte (nebo nám zašlete) následující údaje:
- jméno a Příjmení a kontakt na Vás
- číslo objednávky (přišlo Vám v potvrzení o objednávce) nebo číslo dokladu , který jste obdrželi se zbožím
- druh zboží k reklamaci
- specifikujte prosím druh závady zboží

3) Při převzetí zásilky, dodané prostřednictvím přepravce, doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilky, zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás emailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě podepsaného přepravního listu kupujícím.

 

4) Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel.

5) Při uplatnění reklamace Vám doporučujeme dodat, spolu s reklamovaným zbožím, nabývací doklady, vztahující se k reklamovanému zboží, jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

 

6) Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení Vámi uplatněné reklamace bude vycházet na základě Vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady, a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou či odstoupením od kupní smlouvy.
Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě 30-ti dnů. Zpravidla se snažíme (pokud je to technicky možné) vyřizovat reklamace rychleji.
Přijímáme a řešíme reklamace všech prodávaných výrobků, ale u některých je rychlejší obracet se přímo na autorizovaný servis dovozce nebo výrobce zboží. Kontakt na autorizovaný servis najdete na záručním listu nebo v návodu k použití, případně Vám ho rádi sdělíme.
Pokud by jste uplatňovali reklamaci přímo v autorizovaném servisu a setkali s problémy, neváhejte a kontaktujte nás.


7) Pokud kupující nezvolí při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít jeho požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamce dle svého uvážení. V takovém případě bude o způsobu řešení zákazník informován emailem nebo telefonicky.


8) Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

9) Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:
a) neodborným používáním v rozporu s návodem k použití
b) mechanickým poškozením a opotřebením
c) živelnými pohromami ( vodou, ohněm, bleskem)
d) zboží bylo reklamováno po záruční době
e) zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno

 

10) Na stav a průběh reklamace se může kupující informovat na tel.:491 483 489 nebo na emailu: info@umlauf-cz.cz

11) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

   

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména to, že je bez vad. Prodávající nenese odpovědnost za odchylky zboží od vyobrazení na eshopu, jelikož obrázky jsou pouze ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat s dodaným zbožím. 

 

2) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

3) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

   

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

1) Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Pokud to není vzhledem k povaze vady věci neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

2) Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jelikož však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady).

3) Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

     

Vrácení zboží

1) Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží!

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

 

2) Zboží můžete vrátit osobně nebo poslat na naši adresu, a to nikoli na dobírku.

3) Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na Vámi uvedený účet, případně po domluvě lze provést vrácení peněz jiným vhodným způsobem. Peníze vrátíme do 30-ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

 

4) Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství, poslat na vlastní náklady zpět v uvedené lhůtě.

5) V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží, bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o doplnění příslušenství.

Platební podmínky

1) Dobírka (cena platby 40 Kč + cena za dopravu DPD nebo GEIS).
Platíte až při převzetí zboží.

2) Převodem a GSM banking (platba je zdarma + cena za dopravu DPD nebo GEIS).
Po vyplnění a odeslání objednávky, proveďte platbu na základě údajů, které obdržíte v potvrzení objednávky, nezapoměňte vyplnit variabilní symbol (číslo objednávky). Ihned po

3) Hotově (zdarma)
Tuto možnost vybírejte pouze pokud jste vybrali jako dopravu Osobní odběr. Platbu za objednávku provedete při odběru zboží.

4) Splátky (zdarma)
Tuto možnost vybírejte pouze pokud jste vybrali využít pro placení služeb Cetelemu nebo Essoxu. viz. splátky

* veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

*cena dopravy DPD a GEIS se může v průběhu roku měnit. Cena je závislá na hmotnosti zboží a zákazník je s cenou dopravy obeznámen ještě před objednáním zboží.

   

Způsoby dopravy

Pro dopravu zboží můžete vybrat následující způsoby:

1) DPD
DPD Vám zboží doručí až domů, následující den po jeho odeslání. Platí pouze pro ČR. Doprava na Slovensko od 590 Kč.

2) Osobní odběr (zdarma)
Zboží si můžete vyzvednout přímo v naší prodejně. Objednávku tedy můžete zaplatit i hotově.

3) GEIS
GEIS Vám zboží doručí až domů, následující den po jeho odeslání. Platí pouze pro ČR.

* veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH

     

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Pavel Umlauf veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Zákazník svým nákupem v naší síti internetových obchodů dává souhlas k zasílání novinek a newsletterů na email,který uvedl při objednávce. Zákazník se může kdykoliv z této databáze odhlásit.
Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Zpracování osobních údajů a poučení subjektu 

 

Podmínky ochrany osobních údajů  
I. Základní ustanovení 
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Umlauf (dále jen: „správce“). 
 
Kontaktní údaje správce jsou 
 
adresa: Pavel Umlauf, Hostovského 525, Hronov 54931 
IČ:40134776 
e-mail: info@umlauf-cz.cz 
telefon: +420 774 578 592 
 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.  
 
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů  
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.  
 
IV. Doba uchovávání údajů  
Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
 
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 
 Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, 
zajišťující marketingové služby, 
za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
 - jméno a příjmení, titul, 
- poštovní adresa, 
- fakturační adresa, 
- mailová adresa, 
- telefonický kontakt, 
- údaje o bankovním spojení, 
- údaje o předmětu plnění Správce.  
 
VI. Vaše práva 
 Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě zení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů 
 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 
 
VIII. Závěrečná ustanovení 
 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

 

Provozovatel obchodu 

Pavel Umlauf
Hostovského 525
549 31 Hronov
IČ: 40134776
DIČ: CZ 7305143285

Kontaktní údaje
Tel.: +420 491 483 489
Emal: info@umlauf-cz.cz

E-mailový zpravodaj

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Přihlášení
kontakt
Infolinka po-pá 8:30-17:00
info Zavináč espressa-online Tečka cz
+420 491 483 489

Nenašli jste zboží, které hledáte? Napište si o něj.

Kontakt:

Vaše přání:
Aktuality
VARES - kvalitní český výrobce

VARES - kvalitní český výrobce

28.06.2019